afbeelding Anton Philips

Anton Philips

Voorzitter bestuur – Stichting Emergo
www.stichtingemergo.nl
Initiatiefnemer Consensus Groep

Sinds 10 jaar zet Anton Philips (1932) zich in om de ‘intrinsieke motivatie’ van leerlingen en studenten te gebruiken als uitgangspunt voor het maken van keuzes betreffende beroepsrichting en de daarvoor benodigde opleiding.
Daartoe heeft hij samen met anderen in 2006 de Stichting Emergo opgericht om programma’s te ontwikkelen die groepsgewijs kunnen worden uitgevoerd en deze aan te bieden aan onderwijsinstellingen.
De methode die daarvoor gebruikt wordt is het Systeem voor Individuele Motivatie Analyse (SIMA) waarmee hij gedurende 20 jaar als loopbaancoach heeft gewerkt. Daaruit in het instrument MotivatieKompas® ontwikkeld.

Zijn ervaringen met SIMA zijn beschreven in het boek “De Kracht van Motivatie” waarvan in juni 2016 de zevende druk in een herziene versie is uitgebracht.
Toen Anton als loopbaancoach startte had hij de visie dat het normaal behoort te zijn dat mensen werk doen waarin ze hun ‘gemotiveerde’ talenten maximaal kunnen inzetten en echt voldoening kunnen vinden. Dat concept is mede door vele anderen die dat ook hebben benadrukt, gemeengoed geworden.
Wat nog te weinig bekend is dat hiervoor de intrinsieke motivatie van het individu het beste uitgangspunt is. Daarom heeft Anton samen met Ernest van Hezik het initiatief genomen om een aantal toonaangevende personen uit het onderwijs en loopbaansturing bij elkaar te brengen rondom het publiekelijk agenderen van het belang van intrinsieke motivatie van de leerling en student (en natuurlijk ook van alle mensen die al aan het werk zijn).
Ervaring en ook onderzoek wijzen namelijk uit dat het maken van gefundeerde keuzes op basis van intrinsieke motivatie een sleutelfactor is voor het ontwikkelen van de talenten van de leerling en een succesvolle school-, studie- en arbeidsloopbaan (en niet alleen dat natuurlijk).
Het succes in de gekozen opleiding of studie richting kan daar aanzienlijk mee vergroot worden.
Dit was de directe aanleiding om juist nu te komen tot het samen schrijven van een consensus document/statement met als doel het nog manifester publiekelijk agenderen van het thema ‘intrinsieke motivatie’ in relatie tot een passende studie- en beroepskeuze en tot gemotiveerd leren en studeren.

“Als je ziet hoeveel studenten na het eerste jaar van studie veranderen dan kun je constateren dat het niet goed gaat met de begeleiding van studie- en beroepskeuze op dit moment.
Verder blijkt dat 50% van de mensen die werken niet blij is over het werk dat ze doen. Als je je indenkt wat een narigheid en stress dat teweegbrengt, al die mensen die s’avonds ontevreden en onvervuld thuiskomen en dat vervolgens afreageren op hun omgeving. En dan hebben we het nog niet eens over hun lage productiviteit op het werk.’

Er is de laatste 20 jaar wel al veel veranderd en gebeurd in het denken over werk en leven. Ook de werkgevers zijn zich bewuster geworden van het belang van de “juiste persoon op de juiste plek” en doen er meer aan om dit te realiseren.
Stel je voor dat de jongeren van nu vanuit een ander bewustzijn naar werk en geld verdienen kijken. Dat ze zich realiseren dat het mogelijk is om werk te vinden waar je van geniet en dat bij je past. En dit zijn ook de mensen die over een tijdje posities innemen waarin zij invloed uitoefenen en deze bewustzijnsverandering in bedrijven en andere werkplekken kunnen teweegbrengen.

Dat is de kern van wat ik wil bereiken: het motivatiebewustzijn – de kennis van hun intrinsieke motivatie – bij de jongeren, die de toekomst gaan bepalen, ontwikkelen en versterken. Wie weet bereiken we dan ooit de situatie dat inderdaad ieder mens datgene doet wij hij het liefste doet en het beste bij hem past!”

Interessante artikelen van Anton Philips:

Anton Philips in het NRC
Anton Philips in het FD