Afbeelding Peter Huwae

Peter Huwae

Oud-decaan en beleidsmedewerker van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL)
WEB:  https://nvs-nvl.nl/
MAIL: p.huwae@nvs-nvl.nl

De NVS-NVL (Nederlandse vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiding) zet zich in voor een aantal minder meetbare aspecten van ons onderwijs. In het verleden werd vooral gesproken over identiteitsvorming, waarbij de nadruk lag op het bijbrengen van normen en waarden. Leerlingen leren leren (leerlingondersteuning) en leren kiezen (loopbaanontwikkeling) waren daarvan geen onderdeel, maar waren ondergebracht in – letterlijk en figuurlijk – aparte hokjes van het onderwijs. Voor het maken van studie- en profielkeuze ging de leerling naar de decaan en voor ondersteuningsbehoeften bij het leren ging de leerling naar de leerlingbegeleider. De nadruk van begeleiders lag net – als bij docenten – op kennisoverdracht, adviseren en sturen en de regie lag bij de begeleider.

Met de veranderde maatschappij is binnen het onderwijs een verschuiving gaande, waarin het belang van kennisoverdracht kleiner wordt en het belang van aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van competenties groter. Identiteitsontwikkeling gaat over leren reflecteren op wie je bent (met al je beperkingen en mogelijkheden) en wie je wilt zijn in de context van je omgeving en daarnaar handelen. Het ontdekken en benutten van de eigen intrinsieke motivatie vormt de motor achter dit proces.